Logo of Swedish Institute

SIPSIP2024

More information

si.se/..public-sector-innovation-programme 

Overview

SI Public Sector innovation Programme

Vad är SI Public Sector Innovation Programme?

SI Public Sector Innovation Programme är ett program som erbjuder finansiering till svenska lärosäten och högskolor som vill genomföra utbildningsprogram riktade till offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer.

På lång sikt ska programmen bidra till att offentlig sektor i samarbetsländer bedriver en verksamhet som leder till ett jämlikt, jämställt, hållbart och/eller inkluderande samhälle för att uppnå de globala målen. För att bidra till detta ska programmen stärka deltagarnas kunskap om arbetssätt, metoder och förändringsarbete för att driva en verksamhet som leder till ett jämlikt, jämställt, inkluderande och/eller hållbart samhälle, men också stärka deras tilltro till den egna förmågan att driva förändringsarbete inom den egna organisationen.  

Utbildningsprogrammet ska tydligt kopplas till ett eller flera mål och/eller delmål i de globala målen och formuleras utifrån en av följande inriktningar:

  • Innovation – Programmen samt de föreslagna aktiviteterna ska bidra till nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och medborgare t ex (men inte enbart) innovationsledning, smartare välfärdstjänster, inkluderande service- och tjänstedesign eller nya sätt att planera och utveckla städer, landsbygder och boendemiljöer.
  • Grön omställning – Program som utvecklar offentlig sektors förmåga att driva och främja en grön omställning av samhället. Det långsiktiga syftet ska vara en minskad miljö- och/eller klimatpåverkan och en minskad resursanvändning i samhället.

Ansökan ska, utifrån ovan, föreslå ett program som avser adressera ett eller flera konkreta och angelägna behov i samarbetsländerna, kopplat till målen i Agenda 2030 och vald tematik.

Program ska utformas så att metoder och lärdomar förankras i deltagarnas organisationer och kan bidra till en förändring på organisatorisk nivå och i förlängningen bidra till långsiktig förändring i samhället.

Oavsett inriktning uppmuntrar SI de sökande att se till att utbildningsprogram genomsyras av samverkan mellan offentlig sektor och tex näringsliv, akademi och civilsamhälle, antingen i själva genomförandet eller som ett perspektiv i utbildningsprogrammet.

Oavsett inriktning uppmuntrar SI de sökande att se till att utbildningsprogrammet genomsyras av samverkan mellan offentlig sektor och t.ex. näringsliv, akademi och civilsamhälle, antingen i själva genomförandet eller som ett perspektiv i utbildningsprogrammet.

Målgrupp

Utbildningsprogrammen ska rikta sig till tjänstepersoner och förtroendevalda inom offentlig sektor med tydligt mandat att fatta beslut och bedriva förändring inom sin organisation eller sitt nätverk. De bör kunna betraktas som beslutsfattare eller ämnesspecialister, till vardags operativt verksamma med och på olika sätt involverade i de frågor som utbildningen avhandlar. 

Utbildningsprogrammen förväntas leda till faktisk förändring och resultaten ska inte stanna på en akademisk nivå. SI ser därför inte akademiker som en huvudsaklig målgrupp för de utbildningsprogram som genomförs inom ramen för SI Public Sector Innovation Programme.  

Företrädare för organisationer i civilsamhället samt personer med ledande positioner i näringslivet kan inkluderas som deltagare om det gynnar/bidrar till utbildningsprogrammets mål.  Detta behöver i så fall motiveras.  

Deltagare ska komma från låg- eller medelinkomstländer enligt OECD-DAC. Ansökningar med samarbeten inom följande länder kommer att prioriteras; Armenien, Azerbajdzjan, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Kambodja, Kamerun, Colombia, Ecuador, Egypten, Etiopien, Gambia, Georgien, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesien, Jordanien, Kenya, Liberia, Malawi, Moldavien, Marocko, Myanmar (Burma) , Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Filippinerna, Rwanda, Sydafrika, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Tunisien, Uganda, Ukraina, Vietnam, Zambia och Zimbabwe.

Programmet måste omfatta deltagare från minst två länder.

Vem kan söka stöd?

Denna utlysning riktar sig till svenska universitet och högskolor. Ansökan kan ske enskilt eller i samverkan med andra aktörer i Sverige och/eller annat land.  

SI ser ett stort mervärde i att utbildningsprogrammet utformas och genomförs i samverkan med andra svenska eller internationella aktörer som kan bidra med särskild kompetens eller tillgång till nätverk som gynnar målsättningarna. Att lärosätet har partners i landet/länderna som programmet riktar sig till eller på annat sätt aktuell kunskap om kontexten ses som en fördel i bedömning av ansökningar. Se vidare under rubrik projektpartners.

En och samma huvudsökande aktör kan inte skicka in flera samtidiga ansökningar till SI med samma person angiven som projektledare/kontaktperson. Om sökande har fått stöd för samma utbildningsprogram från andra finansiärer måste detta redovisas i ansökan.

Ansökan

Innan ansökan görs, läs igenom dem fullständiga instruktionen här:
SI Public Sector innovation Programme

Read more about the Swedish Institute here: Swedish Institute

Apply now Year 2024/25
Application period has ended
Apply now Year 2024/25
Application period has ended