Logo of Swedish Institute

SAYP Western Balkans 2024

More information

si.se/..public-sector-innovation-programme 

Overview

SI Academy for Young Professionals Western Balkans

Vad är SI Academy for Young Professionals Western Balkans?

SAYP är Svenska institutets utbildningsprogram för att stärka aktörer inom offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv att möta komplexa samhällsutmaningar såsom jämställdhet, inkludering, och pågående miljö- och klimatkris. Målgruppen är unga yrkesverksamma dels i Östeuropa. Programmet stärker deltagarnas förmåga att kunna driva och implementera förändringsarbete inom sina respektive organisationer.

SAYP ger unga yrkesverksamma möjlighet att bidra till utveckling och förändring i sina regioner. Programmet syftar till att stärka deltagarnas förmåga att möta komplexa samhällsutmaningar i en snabbt föränderlig värld. Vidare rustar programmet deltagare att möta gemensamma behov av demokratiska processer för att skapa ett samhälle som tar hänsyn till både nuvarande och kommande generationers behov.

Programinnehåll kännetecknas av hög kvalitet, där innehållet utformas utifrån aktuella utmaningar i programregionerna samt av verksamhetsnära innehåll där deltagarnas förändringsarbete i den egna organisationen är en viktig byggkloss för gemensamt lärande och skapande. Utbildningstid/coaching-tid i programmet motsvarar ca 2-3 veckor (exkl eget arbete) där både fysiska och digitala moduler kan genomföras.

Programmet har utformats för att möjliggöra ett ömsesidigt lärande EU-länder och grannskapsregioner emellan. Genom SAYP erbjuds deltagarna en plattform för erfarenhetsutbyte- och nätverksbyggande.

Målgrupp

Programmet riktar sig till unga (25-40), yrkesverksamma nyckelpersoner inom politik, förvaltning, civilsamhälle och näringsliv med mandat, ambition och potential att driva förändringsarbete inom sin organisation. Deltagarna har möjlighet att påverka organisationens inriktningsbeslut, policyprocesser och arbetssätt. Målgruppen är till vardags operativt verksamma med, och på olika sätt involverade, i de frågor som programmets tematik avhandlar.

Deltagarländer som ingår för SAYP västra Balkan är Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien.

Vem kan söka stöd?

Svenska aktörer, primärt universitet och högskolor, har nu möjlighet att söka finansiellt stöd från SI för att arrangera ett utbildningsprogram inom SAYP 2024. Ansökan kan ske enskilt eller i samverkan med andra aktörer i Sverige och/eller annat land i respektive region. SI ser ett stort mervärde i att utbildningsprogrammet utformas och genomförs i samverkan med andra svenska eller internationella aktörer som kan medföra särskild kompetens eller tillgång till nätverk som gynnar programmets mål.

En organisation kan förekomma som huvudsökande i fler än en ansökan, under förutsättning att olika arbetsgrupper, enheter eller avdelningar ansvarar för det praktiska genomförandet av utbildningsprogrammet.

Ansökan

Innan ansökan görs, läs igenom dem fullständiga instruktionen här:
SI Academy for Young professionals

Read more about the Swedish Institute here: Swedish Institute

Apply now Year 2024/25
Application period has ended
Apply now Year 2024/25
Application period has ended